കെ സുകുമാരൻ നായർ

Name in English: 
K Sukumaran Nair
Artist's field: