പി വി ശങ്കര്‍

Name in English: 
P V Sanker
Artist's field: 

മേക്കപ്പ് ആര്ട്ടിസ്റ്റ്

 

ചിത്രങ്ങള്‍

രാജമാണിക്യം