ദണ്ഡപാണി

Name in English: 
Dandapani
Alias: 
ആർ കെ ദണ്ഡപാണി
R K Dandapani