സി ഗണേശൻ

Name in English: 
C Ganesan

വസ്ത്രാലങ്കാരം - നിഴലാട്ടം