കെടാമംഗലം അലി

Name in English: 
Kedamangalam Ali

അഭിനേതാവ്-നിഴലാട്ടം(1970)