നിലമ്പൂർ ബാലൻ

Name in English: 
Nilambur Balan

നിലമ്പൂർ ബാലൻ, ചലച്ചിത്ര നടൻ. 'അന്യരുടെ ഭൂമി' ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തു