എ വെങ്കിട്ട്

Name in English: 
A Venkit

ഛായാഗ്രഹണം - നിഴലാട്ടം