ഭാസി

Name in English: 
Bhasi

സംവിധാന സഹായി- ബന്ധുക്കൾ ശത്രുക്കൾ