ഇ എം മാധവൻ

Name in English: 
E M Madhavan
Alias: 
മാധവൻ
അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ
അസ്സോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ