മനു

Name in English: 
Manu
Alias: 
മനു എം ലാൽ
മനേഷ് കൃഷ്ണ