ഷാംദത്ത് എസ് എസ്

Name in English: 
Shamdat
Alias: 
ഷാംദത്ത് സൈനുദ്ദിൻ