എസ് എൽ പുരം ജയസൂര്യ

Name in English: 
S L Puram Jayasurya
S L Puram Jayasoorya-Director
Artist's field: 
Alias: 
ജയസൂര്യ