രാധാമണി

Name in English: 
Radhamani
Alias: 
അഭിനേത്രി, സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം