ഗൗതമൻ

Name in English: 
Gouthaman
Alias: 
കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

സംവിധായകൻ ഗൗതമൻ.  കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പേരിൽ  ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്