രാഗിണി

Name in English: 
Ragini
Alias: 
സീനിയർ
തിരുവിതാംകൂർ സഹോദരിമാർ ലളിത രാഗിണി പദ്മിനിമാരിലെ രാഗിണി