റാഫി മെക്കാർട്ടിൻ

Name in English: 
Rafi Mecartin

മലയാള സിനിമാ ലോകത്തിനു ചിരികളുടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച ജോഡി.