ബി കെ പൊറ്റക്കാട്

Name in English: 
B K Pottakkadu