കെ വി ഭാസ്കരൻ

Name in English: 
K V Bhaskaran
കെ വി ഭാസ്ക്കരൻ-ചമയം
Artist's field: