സമ്പത്ത്

Name in English: 
R Sambath AVM - RR
Alias: 
സമ്പത്ത് (എവിഎം ആർആർ സ്റ്റുഡിയോ)
ആർ സമ്പത്ത്