ശ്യാമണ്ണ

Name in English: 
Syamanna
Alias: 
വിക്രം സ്റ്റുഡിയോ
ബി എസ് ശാമണ്ണ , സാമണ്ണ