അനൂപ്

Name in English: 
Anoop
Alias: 
ദീലീപിന്റെ അനിയൻ

നടൻ ദിലീപിന്റെ സഹോദരൻ