സേതു

Name in English: 
Sethu
സേതു
Alias: 
സേതുനാഥ്‌

തിരക്കഥാകൃത്തായ സേതു. (സച്ചി- സേതു വിലെ സേതു എന്ന സേതുനാഥ്‌ )

Sethunadh