പി എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
P S Gopalakrishnan