കെ പി ശങ്കരൻ‌കുട്ടി

Name in English: 
K P Sankaran Kutty