എം മണി

Name in English: 
M Mani
Alias: 
അരോമ മണി

സുനിത പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ സാരഥി. സുനിത എന്ന പേരിൽ ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രികളും, റൗഡി രാമുവും എഴുതി.