വി ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
VR Gopalakrishnan