നാഗവള്ളി ആർ എസ് കുറുപ്പ്

Name in English: 
Nagavalli RS Kurupp
Alias: 
ശ്രീ

ശ്രീ എന്ന പേരിലും ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു