എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദൻ

Name in English: 
S L Puram Sadanandan