പഴനി രാജ്

Name in English: 
Palani Raj
Palani Raj
Artist's field: 
Alias: 
ആർ പളനിരാജ്
പഴനി ത്യാഗരാജൻ
കിംഗ് പഴനി രാജ്, പഴനി രാജൻ