ഗോപാലൻ ഗുരുക്കൾ

Name in English: 
Gopalan Gurukkal
Alias: 
പി കെ ഗോപാലൻ