ജോർജ്ജ് ഈസ്റ്റ്മാൻ സ്റ്റുഡിയോ

Name in English: 
George Eastman Studio