പാർവതി തിരുവോത്ത്

Name in English: 
Parvathi Thiruvoth
പാർവതി തിരുവോത്ത്
Alias: 
പാർവ്വതി
പാർവ്വതി ടി കെ
പാർവതി തിരുവോത്ത് കോട്ടുവട്ട