വിജയകുമാരി

Name in English: 
Vijayakumari
വിജയകുമാരി
Alias: 
വിജയകുമാരി ഒ മാധവൻ
കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം