ഭവാനി

Name in English: 
Bhavani
Bhavani
Alias: 
അനുപല്ലവി

സംഗീത സംവിധായകൻ രഘുകുമാറിന്റെ പത്നി.