കെ ഡി സതീശൻ

Name in English: 
KD Satheeshan
Alias: 
ജോയ് സ്റ്റുഡിയോ