ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ

Name in English: 
Jayaprakash Payyannur
Jayaprakash Payyannur-m3db
Alias: 
ജയ് പ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ

മലയാള സിനിമയിലെ പ്രസിദ്ധ നിശ്ചല ഛായാഗ്രാഹകൻ