ടി എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
T N Gopalakrishnan