സിദ്ദിക്ക്

Name in English: 
Siddique
Alias: 
സിദ്ദിഖ്
സിദ്ധിക്ക്

മിമിക്രിയിലൂടെ വന്ന് സിനിമയിൽ തിളങ്ങിയ അഭിനേതാവാണ് സിദ്ദിഖ്.