ഉത്പൽ വി നയനാർ

Name in English: 
Utpal V Nayanar
ഉൽപ്പൽ വി നയനാർ
Alias: 
ഉൽപ്പൽ വി നയനാർ