കെ പി ഹരിഹരപുത്രൻ

Name in English: 
K P Hariharaputhran
Alias: 
കെ പി പുത്രൻ, പുത്രൻ
അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ
അസ്സോസിയേറ്റ് എഡിറ്റർ