സ്റ്റാൻലി ജോസ്

Name in English: 
Stanly Jose
Stanley_Jose
Alias: 
ടി സ്റ്റാൻലി ജോസ്

 

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം- കടപ്പാട്, പ്രദീപ്‌ മലയിൽക്കട