ചെമ്പിൽ അശോകൻ

Name in English: 
Chembil Asokan

ഫോട്ടോയ്ക്ക് നന്ദി ജയപ്രകാശ് അതലൂർ