അപർണ രാജീവ്

Name in English: 
Aparna Rajeev
Aparna Rajeev-Singer
Artist's field: 
Alias: 
അപർണ്ണ രാജീവ്

 

ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന്റെ മകൻ വി രാജീവന്റെ മകളാണു അപർണ എന്ന കൊച്ചു മിടുക്കി.