എസ് എൻ ചാമി

Name in English: 
S N Chamy
Alias: 
എസ് എൻ രംഗനാഥൻ

എസ്‌.എം.സുബ്ബനായുഡുവിനോടൊപ്പം 'രക്തബന്ധം' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സംഗീതസംവിധാനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.