സുഭദ്ര

Name in English: 
Subhadhra

രാധാദേവിയോടൊപ്പം പാടിയ, 1960 ലെ ‘പൂത്താലി ‘ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘കല്യാണം കളിയാണെന്ന് ‘ പാട്ടുപാടി സിനിമയിലെത്തി