എ തങ്കം

Name in English: 
A Thankam

‘മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘വന്നാലും മോഹനനേ..’ എന്ന ഗാനമാണ് തങ്കത്തിനെ പ്രശസ്തയാക്കിയത്. അതിനു മുൻപ്, 1952 ഇൽ ‘സുഹൃത്ത്’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇവർ പാടിയിട്ടുണ്ട്.