സുബൈർ

Name in English: 
Subair
Alias: 
പുഷ്പശരം കാമിനി 1976,78
അൻവർ സുബൈർ കൂട്ടുകെട്ടിലെ സുബൈർ