മൻസൂർ അഹമ്മദ്

Name in English: 
Mansoor Ahamed

കുടജാദ്രിയിൽ, പ്രണയം തുടങ്ങിയ ആൽബങ്ങൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയ മൻസൂർ അഹമ്മദ്. ആകാശമിഠായി ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു

Mansoor Ahamed