കെ എസ് നമ്പൂതിരി

Name in English: 
KS Namboothiri