കോട്ടയം ജോയ്

Name in English: 
Kottayam Joy

'ലില്ലിപ്പൂക്കൾ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ "തീയെരിയുന്നൊരു ഹൃദയം" എന്ന ഗാനത്തിന് സംഗീതമേകി സംഗീതസംവിധായകനിരയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.

ഫോട്ടോയ്ക്ക് നന്ദി : മണ്‍സൂണ്‍ പ്രദീപ്‌